ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.


Σ.ΕΛ.Α.Σ.


ΣΠ.Ο.Κ.Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ


Φ.Ο.Σ.Ε.Σ.Ε.Φ.


Χ.Ο.Ο.Λ.ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ


Π.Ο.Α.ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ


ΧΕΙΡΩΝ


Α.Ε.Τ.Ο.Σ.

Καταστατικό της ΣΟΕ

ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Α΄ ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το παρόν καταστατικό ιδρύεται Ομοσπονδία με την επωνυμία
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ο.Ε.). Η ξενόγλωσση επωνυμία
της Σ.Ο.Ε. είναι στην Αγγλική ΄΄HELLENIC FEDERATION OF SPELEOLOGY΄΄,
στην Γαλλική ΄΄FEDERATION HELLENIQUE DE SPELEOLOGIE΄΄ και στην
Γερμανική ΄΄GRIECHISCHER HOEHLENVORSCHUNGSVERBAND΄΄.

Η Σ.Ο.Ε., μπορεί να αναφέρεται στο Καταστατικό της, στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας της, στους διάφορους Κανονισμούς και έντυπα που εκδίδει, καθώς και
στην εσωτερική αλληλογραφία της και ως «Ομοσπονδία» ή «Σ.Ο.Ε.»

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ

Η Σ.Ο.Ε. έχει έδρα της την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΟΡΦΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ

α) Η Σ.Ο.Ε. είναι Ομοσπονδιακή οργάνωση μη κερδοσκοπικού και μη
ανταγωνιστικού χαρακτήρα που ελέγχεται και εποπτεύεται από τον αρμόδιο
κρατικό φορέα σε θέματα Πολιτισμού και εκπροσωπεί στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό την Σπηλαιολογία και όλες τις σχετικές δραστηριότητες της, όπως
σπηλαιοκατάδυση, σπηλαιοδιάσωση, διάσχιση φαραγγιών καθώς και των
επιστημών των σχετιζόμενων με τα σπήλαια.

β) Η Ομοσπονδία, ως δευτεροβάθμιο όργανο, ασκεί εποπτεία στα
Σωματεία μέλη της συνίσταται στο συντονισμό των ενεργειών τους, για την
επίτευξη των σκοπών και των εκάστο, χωρίς όμως να επεμβαίνει στη διοικητική
τους οργάνωση και λειτουργία, ούτε και στην οικονομική τους διαχείριση. Μπορεί
όμως να καθορίζει τον τρόπο που τα Σωματεία-μέλη της θα διαχειρίζονται
οικονομικές ή άλλες ομοσπονδιακές παροχές.
Η εποπτεία της Ομοσπονδίας τε στόχων και προγραμμάτων της.

γ) Η Σ.Ο.Ε. δεν μπορεί να εκχωρεί δικαιώματά της σε οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο (μέλος της ή όχι), εκτός από τις περιπτώσεις
εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης ή διαχείρισης εγκαταστάσεών της και πάντοτε
μετά από απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση αυτής από την Γενική Συνέλευση.

δ) Η Ομοσπονδία διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, τους
κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου και τους σχετικούς με τους σκοπούς της
κανονισμούς διεθνών οργανώσεων, καθώς επίσης και από τους κανόνες και τους
όρους του Καταστατικού της και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της.

ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΙ

Οι Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι :

α) Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της Σπηλαιολογίας σε
όλες της τις μορφές και εκδηλώσεις.

β) Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της Σπηλαιοκατάδυσης,

γ) Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της διάσχισης
φαραγγιών.

δ) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διάδοση δραστηριοτήτων μη
ανταγωνιστικού
χαρακτήρα και δραστηριοτήτων σχετιζομένων με τα σπήλαια, με την
προϋπόθεση ότι δεν ασκούνται ή εκπροσωπούνται από άλλες Ομοσπονδίες
ή δεν είναι δυνατό να υπαχθούν σε ξεχωριστή Ομοσπονδία,

ε) Η συγκρότηση, η οργάνωση και ο συντονισμός ομάδων διάσωσης για
περιπτώσεις σπηλαιολογικών ή άλλου είδους ατυχημάτων σε συνεργασία
με τις οικείες κρατικές Υπηρεσίες.

στ) Η ενεργός εμπλοκή της σε θέματα προστασίας των σπηλαίων, φαραγγιών
και γενικότερα της Φύσης, είτε μόνη της και με την πρωτοβουλία της, είτε σε
συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς.

ζ) Η συμπαράσταση, καθοδήγηση και εποπτεία (όπως ερμηνεύεται στο άρθρο
3 παρ. β. του Καταστατικού) των Σωματείων μελών της.

η) Η δημιουργία πλήρους Σπηλαιολογικού Αρχείου (Σπηλαίων, Συλλόγων,
προσώπων, σημαντικών εξερευνήσεων κ.α.) καθώς και ο εμπλουτισμός της
βιβλιοθήκης της με σχετικές με τους σκοπούς της εκδόσεις.

θ) Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία Μουσείων Σπηλαιολογίας.

ι) Η ευρύτερη διάδοση των γνώσεων (εκδόσεις, διαλέξεις, προβολές,
εκθέσεις,
δημοσιεύσεις, εκπομπές, κ.α.) των σχετικών με την Σπηλαιολογία, των
δραστηριοτήτων της και την Φύση γενικότερα.

ια) Οι προτάσεις σε θέματα αξιοποίησης σπηλαίων.

ιβ) Η εφαρμογή και διάδοση της διεθνούς αντίληψης και πρακτικής για
ορθολογιστική και αειφόρο διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και την
προστασία και ανάδειξη της γεωμορφολογικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς.

ΑΡΘΡΟ 5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και στα πλαίσια των εκάστοτε
δυνατοτήτων της η Ομοσπονδία:
α) Συνεργάζεται με τα Σωματεία - μέλη της για την καλλιέργεια και διάδοση
της
Σπηλαιολογίας, Σπηλαιοκατάδυσης, Διάσχισης Φαραγγιών καθώς και των
Επιστημών των σχετιζομένων με τα σπήλαια.
β) Συνεργάζεται με κρατικές υπηρεσίες, τοπικούς φορείς, άλλες Ομοσπονδίες,
ελληνικά και διεθνή Μουσεία, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς μελέτης και
προστασίας της Φύσης και με κάθε άλλο σχετικό και αρμόδιο φορέα για την
εξερεύνηση, μελέτη, ανάδειξη, διαχείριση και προστασία των σπηλαίων και
του φυσικού περιβάλλοντος εντός και εκτός αυτών.
γ) Ιδρύει, διοργανώνει και συντηρεί σχολές Σπηλαιολογίας, Σπηλαιοδιάσωσης,
Σπηλαιοκατάδυσης, Διάσχισης Φαραγγιών καθώς και Κέντρα Εκπαίδευσης
μελών των Σωματείων της.
δ) Διοργανώνει αποστολές σε σπήλαια και φαράγγια του εξωτερικού.
ε) Φροντίζει για την αποστολή εκπαιδευτών, βοηθών εκπαιδευτών στο
εξωτερικό για ενημέρωση ή μετεκπαίδευση σε θέματα σπηλαιολογίας και
των σχετικών δραστηριοτήτων της.
στ) Συμμετέχει σε Διεθνείς, Πανελλήνιες ή Τοπικές εκδηλώσεις (συνέδρια,
συμβούλια, σεμινάρια, εκθέσεις, κ.α.) σχετικές με τους σκοπούς της ή
διοργανώνει ανάλογες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ζ) Ονομάζει εκπαιδευτές, βοηθούς εκπαιδευτές και διασώστες σε συνεργασία
με κάθε αρμόδιο φορέα, για τις δραστηριότητες που εκπροσωπεί και
σύμφωνα με
την εκάστοτε νομοθεσία, τους κανονισμούς της και τα διεθνώς ισχύοντα.
η) Κατασκευάζει, επεκτείνει, διαμορφώνει και συντηρεί εγκαταστάσεις που
εξυπηρετούν την Σπηλαιολογία και όλες τις σχετικές δραστηριότητές της.
θ) Μεριμνά για τη χάραξη, σήμανση και συντήρηση μονοπατιών, που οδηγούν
σε σπήλαια, φαράγγια και άλλων γεωλογικών μορφών σ΄ όλη την Ελλάδα,
καθώς και διαδρομών εντός αυτών.
ι) Μεριμνά για την τεκμηρίωση, μελέτη, εξερεύνηση, διαφύλαξη και προστασία
σπηλαίων, φαραγγιών καθώς και κάθε είδους γεωλογικών μορφών.
ια) Συγκεντρώνει μεθοδικά βιβλία, περιοδικά, χάρτες, φωτογραφίες, διαφάνειες,
ταινίες, κάρτες, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες και υλικό που
είναι σχετικό με τους σκοπούς της, δημιουργώντας κατάλληλα αρχεία σε
οποιαδήποτε μορφή (έντυπη ή ψηφιακή).
ιβ) Δημιουργεί και διατηρεί αναγνωστήριο για τη μελέτη όλου του αρχειακού και
έντυπου υλικού αυτής.
ιγ) Παρέχει πληροφοριακά στοιχεία σε Συλλόγους, σπηλαιολόγους, μελετητές
και γενικά σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για θέματα
σχετικά με την σπηλαιολογική δραστηριότητα και την Ελληνική Υπόγεια
φύση.
Γενικά η Σ.Ο.Ε. μετέρχεται οποιαδήποτε νόμιμα μέσα κρίνει πρόσφορα για
την πραγματοποίηση των Σκοπών της ή εκείνων των Δραστηριοτήτων που
απορρέουν από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 6 ΣΗΜΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η Ομοσπονδία χρησιμοποιεί για σήμα και σφραγίδα το γράμμα Ω (ωμέγα) του
Ελληνικού αλφαβήτου και νυχτερίδα εντός του, καθώς και η επωνυμία της με το
έτος ίδρυσής της.


Β. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΠΟΡΟΙ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Την κινητή και ακίνητη περιουσία της Σ.Ο.Ε. αποτελούν όλα όσα βρίσκονται
στην κατοχή της σήμερα, καθώς και όσα στο μέλλον προσφερθούν σε αυτήν ή όσα
αποκτηθούν από αυτή.
Η περιουσία της Ομοσπονδίας δεν μπορεί να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί
για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό της.
Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας, η υπάρχουσα τότε περιουσία
της περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της Ομοσπονδίας προέρχονται από:
α. Τα δικαιώματα εγγραφής των Σωματείων-μελών της.
β. Τις ετήσιες συνδρομές των Σωματείων-μελών της.
γ. Τα έσοδα από τις διάφορες δραστηριότητές της (εκδόσεις κ.α.).
δ. Τις προσόδους από τη περιουσία της.
ε. Τις επιχορηγήσεις κρατικών φορέων και Νομικών Προσώπων.
στ. Κάθε άλλη πρόσοδο (δωρεές, κληρονομιές, χορηγίες, διαφημίσεις, κ.α.), από
οποιαδήποτε προέλευση που γίνεται δεκτή μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Γ. ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 9 ΜΕΛΗ

Την Ομοσπονδία συγκροτούν μόνο Σωματεία τα οποία έχουν ως κύριο
σκοπό την καλλιέργεια και διάδοση της σπηλαιολογίας, της σπηλαιοκατάδυσης,
της διάσχισης φαραγγιών καθώς και των επιστημών των σχετιζόμενων με τα
σπήλαια, με αποδεδειγμένη σπηλαιολογική δράση.

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

α) Για την εγγραφή ενός Σωματείου στη δύναμη της Ομοσπονδίας,
απαιτούνται, εκτός των προϋποθέσεων του άρθρου 9, η υποβολή σχετικής
αίτησης μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δύο (2) τουλάχιστον
χρόνια μετά την ίδρυση και νομιμοποίησή του, καθώς και η καταβολή
δικαιώματος εγγραφής.
β) Το δικαίωμα εγγραφής, καθώς και η ετήσια συνδρομή των μελών,
προτείνονται από το Δ.Σ. και επικυρώνονται ή τροποποιούνται από τη
Γενική Συνέλευση.
γ) Υποψήφιο Σωματείο ή άλλο Νομικό Πρόσωπο όταν υποβάλλει αίτηση
εγγραφής μέλους της Ομοσπονδίας, θεωρείται ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της, καθώς και τους
διεθνείς κανονισμούς που διέπουν την Σπηλαιολογία και όλων των
σχετικών δραστηριοτήτων της.
δ) Τα Σωματεία που έχουν διαγραφεί από τη δύναμη της Ομοσπονδίας, δεν
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επανεγγραφής τους, πριν την παρέλευση
ενός έτους τουλάχιστον, και εφόσον δεν υφίσταται ο λόγος διαγραφής τους,
οποτεδήποτε θελήσουν.

ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε Σωματείο-μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την Ομοσπονδία
οποτεδήποτε θελήσει, ύστερα από έγγραφη αίτηση και δήλωσή του ότι δεν έχει
καμία αξίωση απέναντι στην Σ.Ο.Ε. και αφού εκπληρώσει τις οικονομικές ή άλλες
υποχρεώσεις του.

ΑΡΘΡΟ 12 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

I. Διαγράφονται υποχρεωτικά από μέλη της Ομοσπονδίας, με πρόταση του Δ.Σ.
που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση, τα Σωματεία που:
α) αποχώρησαν με αίτησή τους.
β) έπαψαν να επιδίδονται και να καλλιεργούν τις δραστηριότητες
που εκπροσωπούνται από την Ομοσπονδία.
γ) διαλύθηκαν ύστερα από δικαστική απόφαση.
δ) δεν εκπληρώνουν για δύο (2) συνεχή χρόνια και για οποιοδήποτε λόγο
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία και μετά από τρεις
(3) μήνες από την έγγραφη προειδοποίησή τους.
ΙΙ. Διαγράφονται με απόφαση γενικής Συνέλευσης της Σ.Ο.Ε. και μετά από
εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου (αφού έχει προηγηθεί η διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 29) , τα Σωματεία που κατ΄ επανάληψη:
α) χρησιμοποιούν αντιδεοντολογικά μέσα στην επιδίωξη των σκοπών τους.
β) παραβαίνουν τις διατάξεις του Καταστατικού της Σ.Ο.Ε. τους διάφορους
Κανονισμούς της, καθώς και τους σχετικούς νόμους.
γ) ενεργούν εναντίον των σκοπών, των συμφερόντων και του κύρους της
Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 13 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα Σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας έχουν την υποχρέωση:
α) να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού που τους αφορούν,
καθώς και τους κανονισμούς που διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες.
β) να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης και
λειτουργίας της Ομοσπονδίας που τους αφορούν.
γ) να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν μέρος σε
εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.
δ) να εκπληρώνουν κανονικά και έγκαιρα τις οικονομικές ή οποιεσδήποτε
άλλες υποχρεώσεις τους προς την Ομοσπονδία.
ε) να μεριμνούν ώστε τα μέλη τους να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα στα
Σπήλαια, στα φαράγγια, στην Φύση, καθώς και στις εκδηλώσεις που
διοργανώνει ή συμμετέχει ο Σύλλογος τους ή η Ομοσπονδία.
στ) να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών της
Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 14 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα Σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας έχουν το δικαίωμα:
α) να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση της Ομοσπονδίας.
β) να εκπροσωπούνται στις Γενικές Συνελεύσεις και οι εκπρόσωποί τους να
εκφέρουν γνώμη σε κάθε θέμα.
γ) να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις (μόνο τα ταμειακά εντάξει μέλη).
δ) να θέτουν υποψηφιότητα, μόνο τα μέλη (φυσικά πρόσωπα) των
Σωματείων-μελών, για τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας της
Ομοσπονδίας, εφόσον δεν αποκλείονται από τις διατάξεις κάποιου νόμου ή
του παρόντος Καταστατικού.

Δ΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 15 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα Όργανα Διοίκησης και Λειτουργίας της Ομοσπονδίας είναι:
Ι. Η Γενική Συνέλευση των Σωματείων-μελών.
ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΙΙΙ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
ΙV. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό
Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν δικαιούνται αντιμισθία.
Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, το δε αξίωμα τους θεωρείται τιμητικό.
Δικαιούνται όμως αποζημίωση για έξοδα κίνησης και διαμονής για τις εκτός έδρας
τους μετακινήσεις και μόνο για υποθέσεις της Ομοσπονδίας.


Ια ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16

α. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση
μία φορά το χρόνο, το μήνα Ιανουάριο (ή αργότερα και μόνο για λόγους εκτός της
θέλησης της Ομοσπονδίας) και σε έκτακτη όσες φορές κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή
όταν ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακά εντάξει μελών, με γραπτή αίτησή
τους στην οποία αναγράφουν και τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ.
υποχρεούται, όταν υποβληθεί η σχετική αίτηση, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική
Συνέλευση σε τριάντα (30) ημέρες με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.
Σε περίπτωση άρνησης του Δ.Σ. να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, τότε αυτή
συγκαλείται με άδεια του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το νόμο και με πρώτο θέμα
της την ανάκληση της εκλογής του Δ.Σ.
β. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), στην οποία
αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που θα συζητηθούν καθώς και η διενέργεια
αρχαιρεσιών (όταν πρόκειται να γίνουν), ο τόπος, η ημερομηνία, η ημέρα και η
ακριβής ώρα έναρξης, γίνεται εγγράφως και στέλνεται ταχυδρομικά, τουλάχιστον
τριάντα (30) ημέρες πριν, σε όλα τα Σωματεία-μέλη. Η πρόσκληση για την Γενική
Συνέλευση πρέπει να ορίζει και την ημερομηνία σύγκλησης δεύτερης συνεδρίας,
σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας στην πρώτη. Η πρόσκληση πρέπει να
δημοσιεύεται σε μία απογευματινή εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας
τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

α. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία και αποφασίζει νόμιμα,
όταν στην έναρξη και στη διάρκεια των εργασιών της παρευρίσκονται τουλάχιστον
τα μισά συν ένα (δηλ.50% + 1) ταμειακά εντάξει μέλη. Ταμειακά εντάξει
θεωρούνται τα Σωματεία που έχουν πληρώσει τη συνδρομή του χρόνου που
διανύεται κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
β. Το κάθε Σωματείο-μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με έναν
αντιπρόσωπο, που μπορεί να συνοδεύεται από έναν αναπληρωματικό ή και από
έναν τεχνικό σύμβουλο. Και οι τρεις πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου που
εκπροσωπούν.
γ. Απαγορεύεται να εκπροσωπούν Σωματεία στις Γενικές Συνελεύσεις
υπάλληλοι αυτών και επί ένα έτος από τη λήξη ή λύση της σύμβασης, άτομα που
συμβάλλονται με αυτά για εκτέλεση έργου και επί διετία από τη λήξη ή λύση της
σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη κατηγορία ή περίπτωση που προβλέπεται από τη
νομοθεσία. Απαγορεύεται επίσης ένα Σωματείο να εκπροσωπεί άλλο στις Γενικές
Συνελεύσεις.
δ. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση ή αν διακόψει τις
εργασίες της από έλλειψη απαρτίας ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο (εκτός της
περίπτωσης που διακόπτει για να συνεχίσει τις εργασίες της την επόμενη ημέρα),
συνέρχεται δεύτερη χωρίς νέα πρόσκληση και δημοσίευση, μέσα σε επτά (7)
ημέρες με τα ίδια ακριβώς θέματα και αποφασίζει νόμιμα με οποιονδήποτε αριθμό
παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών.
ε. Η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνεται από το Γενικό
Γραμματέα του Δ.Σ. πριν την έναρξη των εργασιών, με βάση κατάσταση των
Σωματείων-μελών στην οποία υπογράφουν οι εκπρόσωποι των προσερχόμενων
Σωματείων. Ο Γραμματέας του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνει
την απαρτία της Συνέλευσης και κατά τη διάρκεια των εργασιών της. Ένσταση
απαρτίας μπορεί να υποβληθεί στον Πρόεδρο της Συνέλευσης σε οποιοδήποτε
σημείο των εργασιών της, η οποία και εξετάζεται αμέσως.
στ. Οι διάφορες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται, όταν δεν
ορίζει αλλιώς το Καταστατικό, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων (50%+1) και
ταμειακά εντάξει μελών. Η ψηφοφορία για τα διάφορα θέματα (Μία ψήφος για
κάθε Σωματείο-μέλος) γίνεται ή με ανάταση του χεριού και επίδειξη του δελτίου
ψηφοφορίας ή μυστική με ψηφοδέλτια, ανάλογα με την εκάστοτε απόφαση του
Προεδρείου της Συνέλευσης, εκτός των περιπτώσεων που σαφώς ορίζει το
Καταστατικό και όταν η απαρτία κατά την ψηφοφορία είναι διαπιστωμένη.
ζ. Οι αποφάσεις για θέματα που αφορούν ανάκληση εκλογής Δ.Σ.,
απόρριψη απολογισμού Δ.Σ. ή έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και
πειθαρχικές ποινές, λαμβάνονται με μυστική ονομαστική ψηφοφορία.
η. Στις συζητήσεις των διαφόρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
μπορούν να συμμετέχουν (χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου) και τα άλλα δύο μέλη των
Σωματείων-μελών που συνοδεύουν τους εκπροσώπους τους.
θ. Αν πρόκειται για τροποποίηση του Καταστατικού και του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας ή τη διάλυση της Ομοσπονδίας, απαιτείται η παρουσία,
στην ειδικά για το σκοπό αυτό συγκαλούμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση, των
τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακά εντάξει μελών και η πλειοψηφία των τριών
τετάρτων (3/4) αυτών για λήψη απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 18

α. Με την έναρξη των εργασιών και όταν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική
Συνέλευση εκλέγει το Προεδρείο της και την Εφορευτική Επιτροπή (όταν πρόκειται
να γίνουν αρχαιρεσίες), με ανάταση του χεριού και επίδειξη του δελτίου
ψηφοφορίας. Το Προεδρείο αποτελείται από δύο (2) μέλη, τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα.
1.Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της, επιμελείται
την τήρηση της ημερήσιας διάταξης, δίνει το λόγο σε αυτούς που το ζητούν
(κατά σειρά προτεραιότητας), φροντίζει για την ευπρεπή εξέλιξη της Γενικής
Συνέλευσης και διακόπτει προσωρινά τη συνεδρίαση σε περίπτωση
διατάραξης της τάξης και της ηρεμίας ή οριστικά σε περίπτωση μη ύπαρξης
απαρτίας ή άλλου σοβαρού λόγου.
2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζει χρονικά περιθώρια ομιλιών που
εγκρίνει η Συνέλευση και διακόπτει αν οι ομιλητές είναι εκτός θέματος.
3. Για την τήρηση των πρακτικών της Συνέλευσης υπεύθυνος είναι ο
Γραμματέας αυτής.
β. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη λήψη μιας απόφασης
επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας επαναλαμβάνεται
η ψηφοφορία και όταν και για τρίτη φορά υπάρξει ισοψηφία, τότε η πρόταση ή το
θέμα θεωρείται ότι απορρίφθηκε.
γ. Τα αποτελέσματα των διαφόρων ψηφοφοριών (υπέρ, κατά, λευκά)
καταγράφονται στα πρακτικά της Συνέλευσης.
δ. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο
και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19

Η Γενική Συνέλευση, ως ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ομοσπονδίας:
1. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό πεπραγμένων, τον οικονομικό
απολογισμό και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζει για
την απαλλαγή του Δ.Σ. ή όχι από τις ευθύνες και εγκρίνει ή τροποποιεί
τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Αν απορρίψει τον
απολογισμό πεπραγμένων του Δ.Σ. ή τον οικονομικό απολογισμό και
την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τότε αποφασίζει και ορίζει
διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέων οργάνων.
2. Εγκρίνει ή απορρίπτει μετά από εισήγηση του Δ.Σ. την αίτηση εγγραφής
νέων μελών της.
3. Επικυρώνει ή τροποποιεί τα δικαιώματα εγγραφής και την ετήσια
συνδρομή των Σωματείων-μελών που εισηγείται το Δ.Σ.
4. Επικυρώνει την υποχρεωτική (σύμφωνα με το άρθρο 12 του
Καταστατικού) διαγραφή Σωματείων-μελών, σύμφωνα με σχετική
εισήγηση του Δ.Σ.
5. Εγκρίνει, τροποποιεί ή ακυρώνει τις ποινές που έχει επιβάλλει το
Πειθαρχικό Συμβούλιο.
6. Εγκρίνει τροποποιεί ή απορρίπτει εισηγήσεις του Δ.Σ. για ειδικά θέματα,
όπως ανακήρυξη επίτιμων μελών ή και επίτιμων Προέδρων της Σ.Ο.Ε.,
ειδικές βραβεύσεις και διακρίσεις ατόμων, απονομή τιμητικών τίτλων,
ένταξη νέων δραστηριοτήτων, αθλημάτων στην Ομοσπονδία κ.α.
7. Αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. για την εκχώρηση των
δικαιωμάτων χρήσης ή για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων της
Ομοσπονδίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
8. Εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού που εισηγείται το Δ.Σ. ή
συμπληρώνει αυτό, όπως τα σχετικά άρθρα του και ο νόμος ορίζουν.
9. Εγκρίνει ή τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της
Ομοσπονδίας.
10. Εγκρίνει την τροποποίηση ή συμπληρώνει τους Κανονισμούς που
διέπουν τις δραστηριότητες που εκπροσωπεί η Σ.Ο.Ε.
11. Αποφασίζει για τη διάλυση ή τη μεταλλαγή της Ομοσπονδίας, όπως τα
σχετικά άρθρα του Καταστατικού και ο νόμος ορίζουν.
12. Γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Σ.Ο.Ε.

Ιβ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 20

α. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου του έτους αρχαιρεσιών
εκλέγεται, με ανάταση του χεριού και επίδειξη του δελτίου ψηφοφορίας, τριμελής
Εφορευτική Επιτροπή, με Πρόεδρο τον προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης και
δύο μέλη εκτός Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης, με σκοπό τη διενέργεια
αρχαιρεσιών, μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, για ανάδειξη Διοικητικού
Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.
β. Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο και στις
έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται για διενέργεια αρχαιρεσιών, προς
ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου ή Εξελεγκτικής Επιτροπής, όταν μία τακτική
Γενική Συνέλευση απορρίψει τον απολογισμό πεπραγμένων του Δ.Σ., ή τον
οικονομικό απολογισμό και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή όταν ο
αριθμός των μελών του υφιστάμενου Δ.Σ. πέσει κάτω από τα δύο τρίτα (2/3).

ΑΡΘΡΟ 21

α. Στο Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας υποβάλλουν το αργότερο επτά
(7) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο,
την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο, όσοι θέλουν και έχουν
αυτό το δικαίωμα, καθώς και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το Καταστατικό και
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
β. Δικαίωμα υποψηφιότητας και εκλογής για τα όργανα της Ομοσπονδίας
έχουν μόνο τα μέλη (φυσικά πρόσωπα) των Σωματείων-μελών της, εφόσον
καταθέσουν μαζί με την υποψηφιότητά τους και έγγραφη βεβαίωση του Συλλόγου
τους για την ιδιότητά τους ως μέλος. Τα υποψήφια μέλη του Πειθαρχικού
Συμβουλίου προσκομίζουν και υπεύθυνη δήλωση του νόμου, όπου δηλώνουν ότι
είναι μέλη Συλλόγου ή Συλλόγων τουλάχιστον από 10ετίας και ότι έχουν διατελέσει
μέλη Δ.Σ. Συλλόγου ή της Ομοσπονδίας. Τα υποψήφια μέλη της Εξελεγκτικής
Επιτροπής πρέπει να έχουν γνώσεις του αντικειμένου.
γ. Οι υποψήφιοι μετέχουν στις αρχαιρεσίες με διαφορετικά για κάθε όργανο
ψηφοδέλτια. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των υποψηφίων πρέπει να είναι
τουλάχιστον όσα και τα συνολικά εκλεγόμενα (τακτικά και αναπληρωματικά) μέλη
εκάστου οργάνου, για δε το Δ.Σ. ισχύει και ο περιορισμός του άρθρου 24 παρ.β.
δ. Ο Γενικός Γραμματέας οφείλει πέντε (5) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες
να ανακηρύξει τους υποψήφιους για κάθε όργανο και να εκτυπώσει τα σχετικά
ψηφοδέλτια. Τα ψηφοδέλτια εκτυπώνονται ενιαία και κάτω από την επικεφαλίδα
του κάθε οργάνου αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική
σειρά, πρώτα τα τακτικά μέλη και μετά τα αναπληρωματικά.
ε. Δεν επιτρέπεται η εκλογή των ιδίων προσώπων σε περισσότερα από ένα
όργανα ή θέσεις.
στ. Απαγορεύεται να μετέχουν στη διοίκηση της Ομοσπονδίας υπάλληλοί
της, και άτομα που συμβάλλονται με αυτή για εκτέλεση έργου και επί διετία από τη
λήξη ή λύση της σύμβασης, καθώς επίσης και έκπτωτα μέλη Διοικητικών
Συμβουλίων πριν την παρέλευση πενταετίας από την τελεσίδικη απόφαση του
Δικαστηρίου, όπως και κάθε άλλη κατηγορία ή περίπτωση που προβλέπεται από
τη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 22

α. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει ώστε οι αρχαιρεσίες να διεξάγονται
με τάξη και ηρεμία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού και
αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται.
β. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία και η απαιτούμενη
απαρτία για τη διεξαγωγή τους είναι όμοια με την απαρτία της προηγηθείσας
Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία εκλέχτηκε η Εφορευτική Επιτροπή.
γ. Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται με σταυρούς προτίμησης που
σημειώνονται στην αρχή των ονομάτων των υποψηφίων. Ο συνολικός αριθμός
των σταυρών σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να ανέρχεται μέχρι τον εκάστοτε
συνολικό αριθμό των τακτικών μελών (και το συνολικό αριθμό των
αναπληρωματικών αντίστοιχα) εκάστου οργάνου.
δ. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαλογή των
ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης, που γίνεται μετά το τέλος της
ψηφοφορίας.
ε. Εκλέγονται οι υποψήφιοι (τακτικοί και αναπληρωματικοί) όλων των
οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικού
Συμβουλίου), που συγκέντρωσαν (στα έγκυρα ψηφοδέλτια) την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
στ. Εάν στην πρώτη ψηφοφορία δεν εκλεγούν υποψήφιοι για όλες τις
θέσεις όλων των οργάνων και σύμφωνα με τον περιορισμό του άρθρου 24 παρ.
β΄, για το Δ.Σ. επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, για τις θέσεις που δεν
καταλήφθηκαν, ανάμεσα στους υποψήφιους που πήραν τη σχετική πλειοψηφία και
παραμένουν υποψήφιοι.
ζ. Στη δεύτερη ψηφοφορία εκλέγονται, για τις θέσεις των οργάνων που δεν
καταλήφθηκαν κατά την πρώτη ψηφοφορία ή για να τηρηθεί ο περιορισμός του
άρθρου 24 παρ. β΄. Για το Δ.Σ., οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν (στα έγκυρα
ψηφοδέλτια) την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα
ψήφου.
η. Εάν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν καταληφθούν όλες οι θέσεις, τότε
επαναλαμβάνεται συνεχώς η ψηφοφορία έως ότου καταληφθούν όλες οι θέσεις
όλων των οργάνων.
θ. Η ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων (τακτικών και
αναπληρωματικών) γίνεται με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής στην οποία
αναγράφονται τα ονόματά τους με τη σειρά που εκλέχτηκαν, δηλαδή με ποια
ψηφοφορία και σύμφωνα με τον αριθμό των ψήφων που πήρε ο καθένας.
ι. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία θέση, είτε για τακτικά μέλη, είτε
για αναπληρωματικά, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 23

Το εκλογικό υλικό, δηλαδή η κατάσταση των ταμειακά εντάξει μελών (όπου
θα αναγράφονται οι δικαιούμενοι να ψηφίσουν και θα σημειώνονται και θα
υπογράφουν όσοι ψήφισαν), το πρακτικό της ψηφοφορίας και της ανακήρυξης των
εκλεγομένων, ο πίνακας διαλογής, τυχόν ενστάσεις με τις σχετικές αποφάσεις, τα
ψηφοδέλτια και οι φάκελοι, καθώς και κάθε άλλο σχετικό υλικό παραδίδονται με
απόδειξη παραλαβής και παράδοσης στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. που
αποχωρεί. Σε περίπτωση απουσίας του η άρνησής του ή οποιουδήποτε
κωλύματος, η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει όλο το σχετικό υλικό στον
πλειοψηφίσαντα Σύμβουλο ή φροντίζει για την ασφαλή φύλαξή του μέχρι να
παραδοθεί στο νέο Δ.Σ.

ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 24

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκλέγεται για δύο (2) χρόνια
και αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη , με δύο (2) αναπληρωματικά. Η εκλογή
γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 20-21-22 του Καταστατικού. Εάν εκ του νόμου
απαιτηθεί , η Γ.Σ. με πρόταση του Δ.Σ. της Σ.Ο.Ε. μπορεί να αναπροσαρμόσει
τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. στο εκ του νόμου απαιτούμενο.
β. Μέχρι τρία (3) μέλη των τακτικών μελών του Δ.Σ .είναι δυνατό να
εκλέγονται κάτοικοι επαρχιακών πόλεων. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και
ο Ταμίας υποχρεωτικά πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής τέως Διοικήσεως
Πρωτευούσης, όπως και όλα τα αναπληρωματικά μέλη.
γ. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του, το Δ.Σ. με φροντίδα του
Συμβούλου που πλειοψήφησε ή σε περίπτωση κωλύματος του από τον δεύτερο
κατά σειρά Σύμβουλο κ.ο.κ., συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας
από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό
Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο, τον Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων.
δ. Η εκλογή των μελών (θέσεων) του Δ.Σ. γίνεται από τα νεοεκλεγέντα μέλη
με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγονται στις αντίστοιχες θέσεις τα μέλη εκείνα που
συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους για τη συγκεκριμένη θέση. Σε
περίπτωση ισοψηφίας σε μια ή περισσότερες θέσεις γίνεται επαναληπτική ή
επαναληπτικές ψηφοφορίες. Εάν έχει εκλεγεί ο Πρόεδρος τότε, σε περίπτωση
δεύτερης ισοψηφίας για κάποια θέση, ο Πρόεδρος, λόγω του δικαιώματος που του
παρέχεται, εκδηλώνει φανερά την προτίμησή του.
ε. Η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από την ανακήρυξη της εκλογής του από τη
Εφορευτική Επιτροπή, η δε ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων του με την
παραλαβή της Διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ. που επιβάλλεται να γίνει μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση και την εκλογή των μελών του
νέου Δ.Σ.
στ. Το Δ.Σ. που αποχωρεί παραδίδει στο νέο Δ.Σ. τις σφραγίδες της Σ.Ο.Ε.
όλα τα σχετικά βιβλία του Λογιστηρίου και της Γραμματείας, τα διάφορα αρχεία, το
Ταμείο, καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο της Ομοσπονδίας, όπως
καταγράφονται στα οικεία βιβλία. Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται
πρακτικό που καταχωρείται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφεται από τους
Προέδρους, τους Γενικούς Γραμματείς και τους Ταμίες και των δύο Δ.Σ. (παλιού
και νέου).
ζ. Η θητεία του Δ.Σ. λήγει με την απαλλαγή του από τη Γενική Συνέλευση
του έτους αρχαιρεσιών. Διατηρεί όμως τις αρμοδιότητες του μέχρι την παράδοση
στο νέο Δ.Σ. για τη διεκπεραίωση μόνο των τρεχόντων ζητημάτων της Σ.Ο.Ε.,
χωρίς να παίρνει αποφάσεις που να δεσμεύουν το νέο Δ.Σ., εκτός των
περιπτώσεων άμεσης προτεραιότητας.
η. Μέλος ή μέλη του Δ.Σ. που παραιτούνται ή απουσιάζουν αδικαιολόγητα
από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, αντικαθίστανται, μετά από έγγραφη σχετική
ειδοποίηση, από τα αναπληρωματικά μέλη, κατά σειρά επιτυχίας.
θ. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αλλάξει κατά τη
διάρκεια της θητείας του, όταν αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο ο Πρόεδρος ή ο
Γενικός Γραμματέας ή ο Ταμίας, οπότε γίνεται αναπλήρωση αποχωρήσαντος ή
αποχωρησάντων μελών, ή όταν το ζητήσουν τα δύο τρίτα (2/3) των τακτικών
μελών του, ή για κάποιον άλλο ιδιαίτερο λόγο (π.χ. μετά από τροποποίηση του
Καταστατικού) και μετά από εισήγηση του Προέδρου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 25

α. Το Δ.Σ. συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν
υπάρχει ανάγκη και πάντοτε μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και του
Γενικού Γραμματέα, όπου αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που θα
συζητηθούν και τα οποία γνωστοποιούνται έγκαιρα σε όλα τα μέλη.
Εκτάκτως μπορεί ακόμα να συγκληθεί και όταν το ζητήσουν το ένα τρίτο
(1/3) των μελών του, με έγγραφο που κοινοποιείται σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. , όπου
αναγράφεται το θέμα ή τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή το
Δ.Σ. πρέπει να συγκληθεί υποχρεωτικά μέσα σε επτά (7) ημέρες. Εάν για
οποιοδήποτε λόγο δε συγκληθεί, τότε συγκαλείται σύμφωνα με το νόμο.
β. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρισκόμενα μέλη του είναι
περισσότερα από τα απόντα ή ίσα με αυτά στην περίπτωση μόνο που
παρευρίσκεται ο Πρόεδρος. Δεν επιτρέπεται σε ένα μέλος να εξουσιοδοτεί άλλο
για εκπροσώπησή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
γ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή.
δ. Κατά τη συζήτηση των διαφόρων θεμάτων τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν
τις απόψεις τους με τη σειρά που αναγράφονται στο Καταστατικό (αρ.24 παρ.Γ),
προηγουμένου πάντοτε του εισηγητού της πρότασης.
ε. Η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα γίνεται μετά το άκουσμα όλων των
απόψεων. Απαγορεύεται δηλαδή η ψηφοφορία ταυτόχρονα με τη διατύπωση της
άποψης κάθε μέλους. Δεν επιτρέπεται σε ένα μέλος να μην ψηφίζει. Πρέπει να
παίρνει θέση σε όλες τις αποφάσεις, είτε υπέρ, είτε κατά, είτε επιλέγοντας λευκή
ψήφο.
στ. Η ψηφοφορία για ένα θέμα μπορεί να είναι μυστική (με ψηφοδέλτια) εάν
το θελήσει ο προεδρεύων της συνεδρίασης ή το απαιτήσει το ένα τρίτο (1/3) των
παρόντων μελών.
ζ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλα τα
τακτικά μέλη του.
η. Για θέμα που έχει ήδη αποφασίσει το Δ.Σ. και δεν έχει αρχίσει ακόμη η
υλοποίηση της απόφασης, μπορεί να ξανασυζητηθεί και να ληφθεί νέα απόφαση,
εάν το ζητήσουν εγγράφως το ένα τρίτο (1/3) των μελών του.
θ. Για τις συνεδριάσεις κρατούνται λεπτομερή πρακτικά (θέματα,
αποφάσεις, διαφωνίες κ.α.) που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραμματέα, γνωστοποιούνται στα μέλη του Δ.Σ. και επικυρώνονται ή όχι από αυτό
στην επόμενη συνεδρίαση από αυτή που αφορούν. Σε περίπτωση μη επικύρωσης
θα καταγράφονται αιτιολογημένες οι διαφωνίες ή οι τυχόν παρατηρήσεις από τα
ίδια τα μέλη.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

AΡΘΡΟ 26

Το Διοικητικό Συμβούλιο:
1. διοικεί υπεύθυνα την Ομοσπονδία σύμφωνα με τους νόμους, το
παρόν Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.
2. διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της Σ.Ο.Ε.
3. χαράσσει την πολιτική της Ομοσπονδίας για την επίτευξη των
σκοπών της, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.
4. μεριμνά για την ανάπτυξη και υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων
της Ομοσπονδίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5.
5. μελετά και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση θέματα που
απασχολούν την Ομοσπονδία ή αναφέρονται στο Καταστατικό και
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.
6. εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
7. αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι δωρεών, κληρονομιών,
κληροδοτημάτων, καθώς και κάθε άλλης προσφοράς ή πρότασης.
8. ορίζει τον ή τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας σε σχετικές με
τους σκοπούς της Σ.Ο.Ε. ελληνικές και διεθνείς επιτροπές.
9. ορίζει, σε περίπτωση κωλύματος, τον αντικαταστάτη του Προέδρου
για εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας σε διεθνείς οργανισμούς.
10. διορίζει ή παύει μισθωτούς, έκτακτους συνεργάτες κ.α.
11. εκδίδει εγκυκλίους και διάφορες οδηγίες που κοινοποιεί σε όλα τα
Σωματεία.
12. συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας για θέματα σχετικά με τους
σκοπούς και τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.
13. αναθέτει έκτακτα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη του Δ.Σ.
14. συντάσσει απολογισμό πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό και
καταρτίζει τον προϋπολογισμό, τα οποία υποβάλλει στη Γενική
Συνέλευση.
15. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του
Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της
Σ.Ο.Ε. καθώς και για την έγκριση ή τροποποίηση των διαφόρων
Κανονισμών που διέπουν δραστηριότητες που εκπροσωπούνται από
την Ομοσπονδία.
16. παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και τα διεθνώς ισχύοντα στους
τομείς δραστηριότητας της και φροντίζει για την ανάλογη εναρμόνιση
της Σ.Ο.Ε.
17. γενικά παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την εκπλήρωση των
σκοπών της Ομοσπονδίας και την εύρυθμη λειτουργία της.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 27

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ειδικός Γραμματέας
Ταμίας
Έφορος
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Ο Πρόεδρος:
1. εκπροσωπεί την Ομοσπονδία, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, στις
προς τα έξω σχέσεις της μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών
προσώπων, καθώς επίσης και ενώπιον του Δημοσίου και των
Δικαστικών Αρχών. Η εκπροσώπηση μπορεί να ανατεθεί με
απόφαση του Δ.Σ. και σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή σε Νομικό
Σύμβουλο.
2. προγραμματίζει και ασκεί τις δημόσιες σχέσεις της Σ.Ο.Ε. όπως
εκφράζονται από την εκάστοτε πολιτική της.
3. διαμορφώνει τους γενικούς στόχους και την πολιτική της
Ομοσπονδίας και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ.
4. διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εισηγείται τα προς συζήτηση
θέματα, τα οποία επιλέγει ο ίδιος ή του υποβάλλονται από τα άλλα
μέλη του Δ.Σ.
5. υπογράφει πρακτικά, συμβάσεις, συμβόλαια, διακηρύξεις,
εξερχόμενα έγγραφα, γραμμάτια είσπραξης, εντάλματα πληρωμής
και επιταγές , όπως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο με πρώτη
υπογραφή.
6. λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας, καθώς και κάθε
άλλου θέματος που αφορά την Σ.Ο.Ε. τις δραστηριότητές της.
7. συμμετέχει στην Επιτροπή Εκδόσεων της Ομοσπονδίας.
8. έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις Επιτροπές και Ομάδες
Εργασίας.

Ο Αντιπρόεδρος:
1. αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, και τον αντικαθιστά
όταν απουσιάζει, με τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα.
2. αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του
αναθέτει το Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας:
1. εκπροσωπεί, μαζί με τον Πρόεδρο, την Ομοσπονδία στις προς τα έξω σχέσεις
της μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και ενώπιον
του Δημοσίου και των Δικαστικών Αρχών. Η εκπροσώπηση μπορεί να
ανατεθεί με απόφαση του Δ.Σ. και σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή σε Νομικό
Σύμβουλο.
3. λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας, καθώς και κάθε
άλλου θέματος που αφορά την ΣΟΕ ή τις δραστηριότητές της.
4. διεξάγει την αλληλογραφία της Ομοσπονδίας και την συνυπογράφει
με τον Πρόεδρο.
5. υπογράφει πρακτικά, συμβάσεις, συμβόλαια, διακηρύξεις,
εξερχόμενη αλληλογραφία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο
(μη διαχειριστικό) με δεύτερη υπογραφή.
6. φυλάσσει το αρχείο της Γραμματείας της Ομοσπονδίας, τα διοικητικά
βιβλία και σφραγίδες της Σ.Ο.Ε.
7. μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. σε θέματα
Ημερήσιας Διάταξης (συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γενικών Συνελεύσεων),
8. συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη
του Δ.Σ. τον απολογισμό των πεπραγμένων και τον υποβάλλει στη
Γ.Σ.., στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, για έγκριση ή τροποποίηση.
9. τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και παρακολουθεί την
υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
10. ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις τον Δ.Σ. για τις διοικητικές
δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, τις ανάγκες και τα προβλήματα
στον τομέα του, καθώς και για την υλοποίηση ή όχι των αποφάσεων
που έχουν ληφθεί και εισηγείται σχετικά.
11. φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας και των
γραφείων της Σ.Ο.Ε.
12. μεριμνά για την καλή λειτουργία, προστασία και συντήρηση όλου του
μηχανογραφικού εξοπλισμού και του σχετικού, καθώς και των άλλων
μηχανικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
13. φροντίζει για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της
Ομοσπονδίας.
14. δημιουργεί και διατηρεί αρχεία σχετικά με την ακίνητη περιουσία της
Σ.Ο.Ε.
15. επιβλέπει τις εργασίες κατασκευής, επέκτασης, διαρρύθμισης και
συντήρησης της ακίνητης περιουσίας της Ομοσπονδίας.
16. δημιουργεί και διατηρεί αρχεία σχετικά με την Σ.Ο.Ε., Συλλόγους,
διεθνείς οργανισμούς, κρατικούς φορείς, καθώς και για φυσικά ή
νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με τους σκοπούς και τις
δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.
17. τηρεί το, σχετικό με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της, γενικό
Αρχείο της Ομοσπονδίας.
18. έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις Επιτροπές και Ομάδες
Εργασίας.
19. αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του
αναθέτει το Δ.Σ.

Ο Ειδικός Γραμματέας:
1. αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, όταν αυτός κωλύεται και τον αντικαθιστά
όταν απουσιάζει, με τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα.
2. φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη, συντήρηση και διατήρηση των επίπλων σκευών,
ζωγραφικών πινάκων, βιβλίων, περιοδικών, χαρτών, φωτογραφιών, αναμνηστικών
κυπέλλων, μεταλλίων και αντικειμένων καθώς και κάθε άλλου ιστορικού, αρχειακού και
έντυπου υλικού (εκτός των υλικών που χρησιμοποιούνται για την σπηλαιολογία και με
τις σχετικές της δραστηριότητες).
3. δημιουργεί και διατηρεί αρχεία σχετικά με την κινητή περιουσία της Σ.Ο.Ε. (εκτός των υλικών
που χρησιμοποιούνται για την σπηλαιολογία και με τις σχετικές της δραστηριότητες).
μεριμνά για τον συνεχή εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων.
κύρια ευθύνη λειτουργίας της βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου.
ενημερώνεται για όλα τα θέματα που αφορούν την σπηλαιολογία και τις δραστηριότητες της.
συνεδριάσεις το Δ.Σ. για τις δραστηριότητες, τις εξελίξεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα στον τομέα του
της Ομοσπονδίας και
αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.

Ο Ταμίας:
20. τηρεί όλα τα προβλεπόμενα (τουλάχιστον) από το νόμο βιβλία,
αρχεία και (μηχανογραφικές) λογιστικές καταστάσεις και υπογράφει,
με δεύτερη υπογραφή, τα γραμμάτια είσπραξης, καθώς και τα
εντάλματα πληρωμής και επιταγές, όπως και κάθε άλλο έγγραφο
που έχει σχέση με την οικονομική διαχείριση.
21. συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου τον οικονομικό απολογισμό του
Δ.Σ., καθώς και τον Ισολογισμό της Ομοσπονδίας, που τον
δημοσιεύει σε μία αθηναϊκή εφημερίδα και τα γνωστοποιεί στα μέλη
του Δ.Σ.
22. καταρτίζει έγκαιρα, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. και
σύμφωνα με την πολιτική και τους γενικούς στόχους της
Ομοσπονδίας τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τον
υποβάλλει στο Δ.Σ. στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου, για έγκριση ή
τροποποίηση.
23. ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. για την οικονομική
διαχείριση και κατάσταση της Ομοσπονδίας και ζητά την έγκρισή του
για οποιαδήποτε έκτακτη δαπάνη που δεν αναφέρεται στον
προϋπολογισμό.
24. φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του Λογιστηρίου της Σ.Ο.Ε.
25. παρακολουθεί τη σχετική με τις αρμοδιότητές του νομοθεσία και
φροντίζει για την εναρμόνιση της Ομοσπονδίας με τα εκάστοτε
ισχύοντα.
26. είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των διαχειριστικών βιβλίων και των
(μηχανογραφικών) λογιστικών καταστάσεων, των αποδείξεων και
των τιμολογίων, των γραμματίων είσπραξης και των ενταλμάτων
πληρωμής, των επιταγών, καθώς και άλλων σχετικών εγγράφων,
δικαιολογητικών και εντύπων.
27. διαχειρίζεται το ταμείο της Ομοσπονδίας και υποχρεούται να
καταθέσει σε Τράπεζα ή Τράπεζες της Αθήνας, επιλογής του Δ.Σ.
στο όνομα της Σ.Ο.Ε τα ποσά που υπερβαίνουν το οριζόμενο από το
Δ.Σ. ποσό που κρατά για μικροέξοδα.
28. αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του
αναθέτει το Δ.Σ.

Ο Έφορος:
29. φροντίζει για το Υλικό - Εξοπλισμό και γενικότερα κάθε είδος που
αγοράζει η Σ.Ο.Ε. για τις δραστηριότητές της.
30. τηρεί Βιβλίο Παράδοσης και Παραλαβής για κάθε υλικό που παραδίδεται
ή παραλαμβάνεται από τα Σωματεία μέλη της Σ.Ο.Ε.
31. τηρεί Ειδικό Βιβλίο Αποθήκης Υλικού, με όλο το Υλικό και γενικότερα τα
είδη που χρησιμοποιούνται στις σχολές, σεμινάρια, εκδηλώσεις κ.λ.π.
που διοργανώνονται σε Ομοσπονδιακό Επίπεδο.
32. καταρτίζει Κατάλογο Αγοράς Ειδών απαραίτητων για την εύρυθμη
λειτουργία των Ομοσπονδιακών εκδηλώσεων και συντάσσει Κοστολόγιο
και Προϋπολογισμό που υποβάλει κατ΄ έτος στο Δ.Σ. για έγκριση.
33. γνωστοποιεί έγκαιρα στο Δ.Σ. περιπτώσεις φθοράς-απώλειας ή
καταστροφής Ομοσπονδιακού Υλικού και φροντίζει σε περίπτωση
υπαιτιότητας Σωματείου μέλους να καταλογίζεται το κόστος
αντικατάστασης ή αγοράς από αυτό, ύστερα από αιτιολογημένη
πρόταση προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και θετική απόφαση.

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων:
34. προγραμματίζει και ασκεί σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τις
δημόσιες σχέσεις της Σ.Ο.Ε.
35. οργανώνει και συντονίζει συνεντεύξεις Τύπου, σε συνεργασία με τα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.
36. συντάσσει και παρουσιάζει τα προς Δημοσίευση Δελτία Τύπου σε
συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα.
37. ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. για όλα τα θέματα της
αρμοδιότητάς του.
38. λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας και συμμετέχει σε
όλες τις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας για θέματα Δημοσίων
Σχέσεων και
39. αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του
αναθέτει το Δ.Σ.

ΙΙΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 28

α. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγεται για δύο (2) χρόνια και αποτελείται
από τρία (3) τακτικά μέλη με δύο (2) αναπληρωματικά. Όλα τα μέλη του
Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια μέλη
Συλλόγων και να έχουν διατελέσει κάποιο διάστημα μέλη Δ.Σ. Συλλόγου ή της
Ομοσπονδίας. Η εκλογή γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 20-21-22 του
Καταστατικού.
β. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν έχει να εξετάσει κάποια
υπόθεση και θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τρία
(3) μέλη του. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τακτικών μελών
αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.
γ. Στην πρώτη συνεδρίαση, που συγκαλείται με ευθύνη του μέλους που
πλειοψήφησε, εκλέγεται από τα παρόντα τρία (3) μέλη ο Πρόεδρος, ο
Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος διεξάγει
τη σχετική αλληλογραφία και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, που
καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα μέλη.
δ. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία, δηλαδή για τη λήψη απόφασης χρειάζονται δύο (2) ψήφοι.
ΑΡΘΡΟ 29
α. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο παραπέμπονται από το Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας με σχετική εισήγηση, μέλη των Δ.Σ. των Σωματείων-μελών της ή
απλά μέλη αυτών, καθώς και μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, οποιουδήποτε
αξιώματος, για σοβαρές παραβάσεις του Καταστατικού, των κανονισμών της
Ομοσπονδίας, καθώς επίσης και για ανάρμοστη συμπεριφορά και για ενέργειες ή
παραλείψεις που ζημιώνουν τους σκοπούς, τα συμφέροντα και το κύρος της
Σ.Ο.Ε.
β. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εισήγηση του Δ.Σ., αλλά και
σύμφωνα με τυχόν νέα στοιχεία που θα προκύψουν κατά την εξέταση μιας
υπόθεσης, καλεί εγγράφως τα μέλη που υπέπεσαν σε παράπτωμα σε έγγραφη
απολογία, που πρέπει να γίνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, και αφού λάβει υπόψη
του και τις τυχόν προφορικές τους εξηγήσεις προβαίνει στην επιβολή ή όχι ποινών,
τις οποίες και γνωστοποιεί εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένες στα μέλη που
αφορούν και στα Σωματεία τους, καθώς και στην Ομοσπονδία.
γ. Οι ποινές που επιβάλλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι: παρατήρηση,
έγγραφη επίπληξη, προσωρινός αποκλεισμός από τα καταφύγια και τις
εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας και των Σωματείων-μελών της και διαγραφή. Οι
ποινές, που αν αφορούν Δ.Σ. αφορούν αντίστοιχα και το οικείο Σωματείο,
εγκρίνονται, τροποποιούνται ή και ανακαλούνται από την πρώτη μετά την επιβολή
τους Γενική Συνέλευση.
δ. Οι ποινές, όπως τελικά εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, είναι
ανέκκλητες.

ΙV ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 30

α. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται για μία διετία και αποτελείται από τρία
(3) τακτικά μέλη με δύο (2) αναπληρωματικά. Η εκλογή γίνεται σύμφωνα με τα
άρθρα 21-22-23 του Καταστατικού της Σ.Ο.Ε.
β. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί έλεγχο, όποτε το κρίνει απαραίτητο και
οπωσδήποτε μία φορά το χρόνο, σε κάθε λογής διαχειριστική (και μόνο) πράξη
της Ομοσπονδίας. Όλες οι διαχειριστικές πράξεις πρέπει να είναι καταχωρημένες
στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υποχρεωτικά προσκομίζεται για έλεγχο. Ο
έλεγχος αφορά όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές που έγιναν νομότυπα και αν
έχουν καταχωριστεί σωστά όλα τα ποσά στα οικεία βιβλία του Λογιστηρίου, καθώς
και στον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. και στον Ισολογισμό της Σ.Ο.Ε.
γ. Η Επιτροπή συνεδριάζει μέσα στον επόμενο από την εκλογή της μήνα,
για να καθορίσει το πλαίσιο των ενεργειών της για την άσκηση του έλεγχου καθώς
και τις ημερομηνίες των τακτικών συνεδριάσεων της, που δεν μπορεί να είναι
περισσότερες από τρεις (3). Εκτάκτως μπορεί να συνεδριάσει όσες φορές κριθεί
απαραίτητο.
δ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση, το μήνα Ιανουάριο κάθε
χρόνου, που υπογράφουν όλα τα μέλη που διενήργησαν τον έλεγχο, για την
οικονομική διαχείριση και κατάσταση της Σ.Ο.Ε που καταχωρείται σε ιδιαίτερο
βιβλίο και ακριβές αντίγραφό της υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
ε. Για τον έλεγχο απαιτούνται τρία (3) μέλη, γι΄ αυτό σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος τακτικών μελών αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά
μέλη κατά σειρά επιτυχίας.
Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31

Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να συντάξει και να φέρει για έγκριση σε
επόμενη Γενική Συνέλευση, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Σ.Ο.Ε, που
θα αποτελεί συμπλήρωμα του παρόντος Καταστατικού και θα καθορίζει την
οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων οργάνων και τμημάτων της
Ομοσπονδίας, καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης ορισμένων εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 32

Οι εκπροσωπήσεις σε φορείς ή διεθνείς οργανώσεις μελών της ΣΟΕ που
προϋπήρχαν αυτής, παραμένουν με τις εξής δεσμεύσεις:
Α. Της προβολής των θέσεων και των αποφάσεων της ΣΟΕ και
Β. Της ενημέρωσης της ΣΟΕ για τις εκάστοτε αποφάσεις, δραστηριότητες ή
άλλων θεμάτων που προκύπτουν από τις εκπροσωπήσεις.

ΑΡΘΡΟ 33

Το παρόν Καταστατικό της Σ.Ο.Ε από τριάντα τρία (33) άρθρα, συζητήθηκε
εγκρίθηκε και ψηφίστηκε, τόσο κατά άρθρο όσο και στο σύνολό του, από την
ειδικά για το σκοπό αυτό συγκληθείσα Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Τακτικών
Σωματείων μελών, και υπογράφεται από τους εξουσιοδοτημένους νομίμως
εκπροσώπους των.


Αθήνα, 21 / 04 /2001


Τα Ιδρυτικά Μέλη:
Σπηλαιολογικός Ελληνικός Εξερευνητικός Όμιλος
Σπηλαιολογικός Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος
Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης
ΑΕΤΟΣ Γλυφάδας
Σπηλαιολογικός Σύλλογος Ιωαννίνων
Σπηλαιολογία Ναυπλίου