ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.


Σ.ΕΛ.Α.Σ.


ΣΠ.Ο.Κ.Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ


Φ.Ο.Σ.Ε.Σ.Ε.Φ.


Χ.Ο.Ο.Λ.ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ


Π.Ο.Α.ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ


ΧΕΙΡΩΝ


Α.Ε.Τ.Ο.Σ.

Οι Σκοποί της Ομοσπονδίας

Το όραμα της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος είναι να εξασφαλίσει την αέναη διεύρυνση της γνώσης και την μέγιστη δυνατή προστασία κάθε μορφής υπόγειου εγκοίλου και επιφανειακού καρστ (δηλ. σπήλαια, βάραθρα, φαράγγια, δωλίνες, φυσικές γέφυρες κτλ) υπέρ των κοινωνιών του παρόντος και του μέλλοντος

Η Ομοσπονδία καλείται να συμβάλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των σπηλαιολογικών ερευνών και των συλλόγων της, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίζει ότι η ανάπτυξη αυτή θα γίνετε ποιοτικά.

Σύμφωνα με το καταστατικό της, οι σκοποί της είναι οι εξής:

α) Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της Σπηλαιολογίας σε όλες της τις μορφές και εκδηλώσεις.

β) Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της Σπηλαιοκατάδυσης,

γ) Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της διάσχισης φαραγγιών.

δ) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διάδοση δραστηριοτήτων μη ανταγωνιστικού χαρακτήρα και δραστηριοτήτων σχετιζομένων με τα σπήλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούνται ή εκπροσωπούνται από άλλες Ομοσπονδίες ή δεν είναι δυνατό να υπαχθούν σε ξεχωριστή Ομοσπονδία,

ε) Η συγκρότηση, η οργάνωση και ο συντονισμός ομάδων διάσωσης για περιπτώσεις σπηλαιολογικών ή άλλου είδους ατυχημάτων σε συνεργασία με τις οικείες κρατικές Υπηρεσίες.

στ) Η ενεργός εμπλοκή της σε θέματα προστασίας των σπηλαίων, φαραγγιών και γενικότερα της Φύσης, είτε μόνη της και με την πρωτοβουλία της, είτε σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς.

ζ) Η συμπαράσταση, καθοδήγηση και εποπτεία (όπως ερμηνεύεται στο άρθρο 3 παρ. β. του Καταστατικού) των Σωματείων μελών της.

η) Η δημιουργία πλήρους Σπηλαιολογικού Αρχείου (Σπηλαίων, Συλλόγων, προσώπων, σημαντικών εξερευνήσεων κ.α.) καθώς και ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης της με σχετικές με τους σκοπούς της εκδόσεις.

θ) Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία Μουσείων Σπηλαιολογίας.

ι) Η ευρύτερη διάδοση των γνώσεων (εκδόσεις, διαλέξεις, προβολές, εκθέσεις,δημοσιεύσεις, εκπομπές, κ.α.) των σχετικών με την Σπηλαιολογία, των δραστηριοτήτων της και την Φύση γενικότερα.

ια) Οι προτάσεις σε θέματα αξιοποίησης σπηλαίων.

ιβ) Η εφαρμογή και διάδοση της διεθνούς αντίληψης και πρακτικής για ορθολογιστική και αειφόρο διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία και ανάδειξη της γεωμορφολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.