ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.


Σ.ΕΛ.Α.Σ.


ΣΠ.Ο.Κ.



Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ


Φ.Ο.Σ.



Ε.Σ.Ε.Φ.


Χ.Ο.Ο.Λ.



ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ


Π.Ο.Α.



ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ


ΧΕΙΡΩΝ


Α.Ε.Τ.Ο.Σ.

Επιτροπή Εκπαίδευσης Σπηλαιολογίας

Υπεύθυνος Δ.Σ. Μαργιόλης Αλέξανδρος (ΣΕΛΑΣ)

Μέλη:

Αρκουδογιάννης (Μαύρος Βράχος)
Θεοδοσιάδης Θ. (ΣΠΕΛΕΟ)
Σουρλατζής (ΣΠΟΚ)
Αναστασόπουλος (ΣΠΟΚ) 
Πασπαλιάρης Ν. (Σητεία)

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Σκοποί της επιτροπής:

 1. Τηρεί κατάσταση εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών σπηλαιολογίας ανά επίπεδο.

 2. Οι εγγεγραμμένοι σε αυτό είναι οι μόνοι αναγνωρισμένοι εκπαιδευτές σπηλαιολογίας στην Ελλάδα και σε όσες Ομοσπονδίες αναγνωρίσουν τα πτυχία τους.

 3. Διεκπεραιώνει διακρατικές συνεργασίες και εξισώσεις πτυχίων σε θέματα εκπαιδευτών σπηλαιολογίας.

 4. Διεκπεραιώνει την κατοχύρωση των εκπαιδευτών σε σχέση με τον κρατικό μηχανισμό π.χ. κατοχύρωση εκπαιδευτικών τίτλων κ.α.

 5. Εφαρμόζει αξιολόγηση των εκπαιδευτών σπηλαιολογίας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (τα οποία ορίζει εκ των προτέρων).

 6. Τηρεί / εφαρμόζει / ενημερώνει το οργανόγραμμα με τις προϋποθέσεις αναγνώρισης για κάθε επίπεδο.

 7. Οργανώνει σχολές εκπαιδευτών σπηλαιολογίας από την οποία προκύπτουν τα επίπεδα που ορίζει το οργανόγραμμα. (π.χ. Βοηθός Εκπαιδευτή, Εκπαιδευτής, κα).

 8. Ανακοινώνει το ετήσιο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων σπηλαιολογίας σε συνεργασία με τους συλλόγους και τους εκπαιδευτές τους.

 9. Καθορίζει την ελάχιστη ύλη των σεμιναρίων σπηλαιολογίας.

 10. Συντάσσει το εγχειρίδιο με την ύλη πρώτου και δευτέρου επιπέδου εκπαιδευτών σπηλαιολογίας Οι τεχνικές και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται περιγράφονται με βάση το εγχειρίδιο αυτό το οποίο η επιτροπή ακολουθεί με συνέπεια, το ελέγχει και εισηγείται τις αλλαγές-βελτιώσεις στην Γ.Σ. της ΣΟΕ.

 11. Τηρεί βιβλίο με εισηγήσεις των μελών ή των εκπαιδευόμενων για μελλοντική βελτίωση.

 12. Ενημερώνει διορθώνει των εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής - εισηγείται τις αλλαγές στο ΔΣ ή την Γ.Σ.

 13. Συντάσσει ετήσιο απολογισμό δράσης τ o ν οποίο υποβάλει στο ΔΣ.

 14. Αποστέλλει στην επιτροπή Διαδικτυακής Προβολής υλικό για την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας σε μηνιαία βάση.

 15. Αποστέλλει στην Επιτροπή Εκδόσεων και Εντύπων υλικό για την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας σε μηνιαία βάση.